ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อบต. แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

อบต. กุดชุมแสงอ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

อบต. ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

อุทยานแห่งชาติไกรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

อบต. บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

อบต. ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

อบต. คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 2 เครื่อง

เทศบาลตำบลหนองแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

เทศบาลตำบลสามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

อบต. หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

อบต. นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

เทศบาลตำลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

อบต. กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง