ภาคกลาง

ภาคกลาง

อบต. หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ขนาด 80 ก.ก./ชม. 1 เครื่อง

เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 3 เครื่อง

อบต. บ้านเพ (เกาะเสม็ด) อ.เมือง จ.ระยอง

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 2 เครื่อง

กองทุน เอส.เอ็ม.แอล. หมู่บ้าน อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

ขนาด 20 ก.ก/ชม. 2 เครื่อง

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

2 incinerators with 120 kg/hr capacity

เทศบาลตำบลบ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง

ขนาด 120 ก.ก./ชม. 3 เครื่อง